OGÓLNE WARUNKI BIZNESOWE

OGÓLNE WARUNKI BIZNESOWE CHALET 12

I. ZAMAWIANIE POBYTU
 1. Rezerwacji w obiekcie Nature Park Harrachov można dokonać tylko w formie pisemnej / elektronicznej. Zamówienie telefoniczne nie jest wiążące..
 2. Zamówienie pobytu jest przyjmowane za pisemnym potwierdzeniem (drogą elektroniczną) osoby upoważnionej przez administratora Chaletu 12.
 3. Rezerwacja online jest wiążąca.

II. REZERWACJA WIĄŻĄCA I OPŁATA ZA ANULOWANIE

 1. Rezerwacja wiążąca oznacza zobowiązanie wynajmującego do zarezerwowania dla klienta uzgodnionej liczby miejsc zakwaterowania na uzgodniony termin i jednocześnie zobowiązanie klienta skorzystać z rezerwacji w uzgodnionym terminie, ewentualnie uiścić opłatę za anulowanie rezerwacji w przypadku anulowania lub tylko częściowego wykorzystania rezerwacji.
 2. Klient może sam zmienić / anulować rezerwację w systemie rezerwacji na stronie operatora, najpóźniej 60 dni przed przyjazdem.
 3. Jeśli klient zażąda zmiany / anulowania rezerwacji w terminie 59 dni lub krótszym okresie przed przyjazdem, konieczne jest przesłanie tego wniosku na piśmie (pocztą elektroniczną / e-mail) do operatora, korzystając z podanych danych kontaktowych.
 4. W przypadku rezerwacji wiążącej wynajmujący zakwaterowanie może w dowolnym czasie zażądać od klienta zapłacenia zadatku w wysokości od 50 do 100% całkowitej ceny.
 5. Opłaty za anulowanie stanowią rekompensatę za szkodę wyrządzoną wynajmującemu poprzez anulowanie rezerwacji wiążącej i są następujące:
  • w razie anulowania rezerwacji więcej niż 60 dni przed terminem przyjazdu: 0
  • w okresie 59-32 dni przed terminem przyjazdu: 15% zadatku
  • w okresie 31-22 dni przed terminem przyjazdu: 50 % zadatku
  • w okresie 21-15 dni przed terminem przyjazdu: 75 % zadatku
  • w okresie 14 dni - termin przyjazdu: 100% zadatku
 6. Wynajmujący zwróci klientowi zadatek obniżony o opłatę za anulowanie w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia wynajmującego o anulowaniu rezerwacji wiążącej w ostatnim dniu przedwcześnie zakończonego pobytu.

III. WARUNKI PŁATNICZE

 1. Jeśli termin rezerwacji przypada za 65 dni od daty terminu zakwaterowania, klient otrzyma dokument do zapłacenia zadatku w wysokości 100% kwoty zakwaterowania z terminem zapadalności 5 dni.
 2. Jeśli termin rezerwacji przypada za mniej niż 65 dni od daty rozpoczęcia zakwaterowania, wymagana jest natychmiastowa wpłata całkowitej kwoty zakwaterowania.
 3. Jeśli kwota nie zostanie zaksięgowana na rachunku administratora w wymaganym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Opłatę za pobyt może klient uiścić przelewem bankowym lub za pośrednictwem usługi PayPal.
 5. Przed przyjazdem klient może przelać opłatę za pobyt przelewem bankowym na rachunek bankowy wynajmującego Chalet 12. Potwierdzenie płatności za pobyt przelewem bankowym należy po przyjeździe przedłożyć personelowi obiektu Chalet 12.
 6. W przypadku płatności kartą płatniczą (on-line) opłatę za zakwaterowanie można zapłacić na konto PayPal podane na stronie internetowej administratora Chaletu 12.
 7. Cena obejmuje opłatę (zakwaterowanie, spa itp.), która jest pobierana w wysokości określonej w obowiązującym przepisie właściwego urzędu miasta.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. Zawierając umowę kwaterunku, klient nabywa prawo do korzystania z wynajętego lokalu i wyposażenia, z którego goście korzystają bez żadnych specjalnych warunków. (Klient musi korzystać ze swych praw zgodnie z regulaminem obowiązującym w domku).
 2. Klient ma prawo złożyć skargę na wszelkie braki w świadczonych usługach. Reklamacje należy wnieść w odpowiednim terminie, bez zbędnej zwłoki, tak aby mógł być zapewniony środek zaradczy, w miarę możliwości od razu na miejscu. Zgłoszenie braków na miejscu pozwoli na natychmiastowe usunięcie wad, ponieważ po upływie czasu trudniej się wykazuje ich zasadność i obiektywność w celu należytego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Klient ręczy wynajmującemu za wszelkie szkody wyrządzone przez niego, jego gościa lub inną osobę, która za jego wiedzą lub wolą korzysta z usług wynajmującego. Z tego też powodu przed zakwaterowaniem klient wpłaca kaucję zwrotną, która jest pobierana po przybyciu klienta i wynosi 5000 CZK / 200 EUR. Kwota ta zostanie zwrócona klientowi w momencie odjazdu, jeśli klient nie wyrządził szkód w obiekcie.
 4. Klient przekaże chalet administratorowi w jego pierwotnym stanie.

V. KUPONY UPOMINKOWE

 1. 1. Zakupione kupony podarunkowe nie podlegają zwrotowi. Można z nich korzystać tylko przez okres ważności podany na kuponie (maks. 1 rok).

VI. USTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Ogólne Warunki Biznesowe wchodzą w życie z dniem 1 stycznia. 3. 2018. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków mogą być dokonywane indywidualnie między wynajmującym a klientem wyłącznie w pisemnej formie.
 2. 2. Przekazane dane osobowe klienta podane w zamówieniu pobytu będą wykorzystywane przez wynajmującego tylko w celu zawarcia stosunku umownego między wynajmującym a klientem.