OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CHALET 12

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ
 1. Objednat pobyt v zařízení Nature Park Harrachov lze jenom písemnou formou/elektronicky. Tel. objednávka není závazná.
 2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením (elektronicky) oprávněné osoby ze strany zařízení Chalet 12.
 3. On-line rezervace je závazná.

II. ZÁVAZNÁ REZERVACE A STORNOPOPLATKY

 1. Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.
 2. Zákazník může sám změint/zrušit rezervaci v rezervačním systému na internetových stránkách provozovatele, maximálně 60dnů před nástupem ubytování.
 3. Pokud zákazník požaduje změnu/zrušení rezervace 59 a méně dnů před nástupem ubytování, je nutné aby tento požadavek zaslal písemně (elektronicky/emailem) provozovateli na uvedené kontaktní údaje. 
 4. Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat kdykoliv předem složení zálohy ve výši 50 až 100 % celkové ceny.
 5. Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
  • při zrušení rezervace více než 60 dní předem - 0
  • v období 59-32 dní předem 15 % zálohy
  • v období 31-22 dní předem 50 % zálohy
  • v období 21-15 dní předem 75 % zálohy
  • v období 14 dní - den nástupu 100 % zálohy
 6. Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. V případě, že termín rezervace je více než 65 dní od termínu začátku ubytování bude klientovy zaslán zálohový doklad na 100% částky ubytování se splatností 5 dnů.
 2. V případě, že termín rezervace je méně než 65 dní od termínu začátku ubytování je požadována okamžitá platba celkové částky ceny ubytování.
 3. Nebude-li částka připsána na účet provozovatele do data splatnosti, rezervace bude zrušena.
 4. Cenu pobytu může klient uhradit bankovním převodem.
 5. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto provozovateli Chalet 12. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu obsluze Chalet 12.
 6. V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
 1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat. (Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s domovním řádem.)
 2. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
 3. Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele. Z těchto důvodů klient před ubytování skládá vratnou kauci, která se vybírá při příjezdu hosta a činí 5000Kč/200EUR. Tato částka je hostovi při odjezdu vrácena, pokud nejsou host nezpůsobil škody na majetku.
 4. Klient předá chalet správci v původním stavu.

V. DÁRKOVÉ POUKAZY

 1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 3. 2018. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.